NiNa.Az
bthkhwamkhdsrreduxnnisaklthisi sylksninphaph epnxngkhkarrahwangpraethssngkhmniymptiwtixnprakxbdwysawkkhxngelxxn thrxtski hruxeriyk Trotskyist sungmiepahmaythiepidephyidaekkarlmlangthunniymolkaelakarsthapnasngkhmniymolkphankarptiwtiolk saklthisikxtngkhuninpraethsfrngessinpi 1938 emuxhlngthukkhbxxkcakshphaphosewiyt thrxtskiaelasawkmxngwasaklthisamhruxokhminethirn Comintern epnhunechidkhxnglththistalin cungimxacnachnchnkrrmkrthwolkihmixanacthangkaremuxngid nklththithrxtskicungtngxngkhkarkhxngphwktnkhunephuxaekhngkhn inpccubn immisaklthisithiepnxngkhkarhnungediywthiechuxmaennrwmekhadwykn tlxdkarmixyuaelaprawtisastrswnihykhxngxngkhkar saklthisithuktamlaodyecahnathikhxngphlathikarkickarphayinprachachn NKVD thukprabpramthangkaremuxnginpraeths echn praethsfrngessaelashrth aelathukphusnbsnunshphaphosewiytptiesthodymxngwaepn phueriykrxngthiimmikhwamchxbthrrm saklthisidinrnephuxkhngrksakartidtxphayitphawakarthukslayaelaprabpramrahwangsngkhramolkkhrngthisxng enuxngcakkhxethccringwakarkxkarkaeribkhxngchnkrrmachiphhlngcaknnmkxyuphayitxiththiphlkhxngnklththistalinaelaklumchatiniymsaykxsngkhramthiekhakbshphaphosewiyt naipsukhwamprachysahrbsaklthisiaelanklththithrxtski sunghlngcaknnimmixiththiphlthimikhwamhmaymaknkxiktxip kranninhlayswnkhxngolkrwmthnglatinxemrika yuorp aelaexechiyyngmikarrwmklumnklththithrxtskikhnadihysungdingdudphumicudyuntxtanlththistalinaelakarkhumkhrxnglththisaklniymkhxngchnkrrmachiph inklumehlanicanwnhlayklumyngkhngichchuxwa saklthisi odyrwmxyuinchuxxngkhkr hruxexksarcudyunthangkaremuxngthisakhy hruxthngsxngxyang xantx bthkhwamkhdsrrkxnhnani somsrfutbxlliewxrphul nukuxaolfa rxbpracaeduxnthiekbthawr bthkhwamkhdsrrxun ruihmwa eruxngnasniccakbthkhwamlasudaelaephingprbprungkhxngwikiphiediy thngchykxngthharxasasyaminsngkhramolkkhrngthihnung inphaph thuxepnthngitrrngkhthiichepntwaethnkhxngpraethsithyepnkhrngaerk khxnstnsaepnemuxngekaaekthisudrimfngthaeldainpraethsormaeniy aelamithaeruxthiihythisudaehnghnunginthwipyuorp okhrngkarkxsrangobsthphrahmn wiratramaynmnethiyr inpraethsxinediy sungcalxngnkhrwdthnghlng thukprathwngxyanghnkcakrthbalkmphucha hnungindinaednaethrkxinediy bngklaethsepndinaednkhxngxinediysungxyuinbngklaethssungxyuinxinediysungxyuinbngklaeths thuxwaepndinaednaethrkradbttiyphumiaehngediywkhxngolk karaetngnganrahwangxaxichahkbmuhmmd epnkarechuxmkhwamsmphnthtamwthnthrrmxahrb infutbxlolk 1958 rxbchingchnaelis thimchatibrasilswmesuxyudsinaenginthrrmdaphrxmeybtrasylksnenuxngcakthimkhuaekhngxyangswiednswmesuxsiehluxngsungtrngkbesuxehyakhxngbrasilaelabrasilimidnachudaekhngthisxngipdwyeruxngthiphanma srangbthkhwamihm esnxbthkhwam, wikipedia, วิกิ หนังสือ,

หนังสือ

, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม
ติดต่อเรา